ยฉ 2018 Sally Fear

Since its launch in the summer of 2017 membership of the Shared Forest Business Group has grown rapidly. More and more businesses are joining the group to help share understanding of their very special landscape, and to show their care. We are really grateful to the Founding Members who helped shape and launch the group, and to all those who have signed the membersโ€™ Charter since.

Membership is completely free upon signature of the Business Group Charter. Every member receives a display certificate, is encouraged to use the group logo on their communications, and will receive seasonal updates for onward sharing.

If you are involved with a business working in the New Forest then please do get in touch. You can use the โ€œJoin Nowโ€ button at the bottom of this page to contact us, or complete and return the Expression of Interest form available for download below.

Business Group membership is free for local businesses. All that is required is commitment to the Business Group Charter – helping employees and customers care for this special place. Member businesses are welcome to use the Shared Forest Business Group advertising and livery, as a sign of your commitment.

Sign Up Free

Latest Tweets Latest Tweets

Loading Tweets...

@realnewforest 4h

Icilibus sam quas aut eriatem nume corepta auta conet officaborem quodi corepta auta conet officaborem quodi apernat ectlpa dolorpiaecus.

@realnewforest 4h

Icilibus sam quas aut eriatem nume corepta auta conet officaborem quodi corepta auta conet officaborem quodi apernat ectlpa dolorpiaecus.

@realnewforest 4h

Icilibus sam quas aut eriatem nume corepta auta conet officaborem quodi corepta auta conet officaborem quodi apernat ectlpa dolorpiaecus.

With thanks for support from