ยฉ 2018 Sally Fear

Join the NFCDA

You don’t have to be an active commoner to join the CDA. We welcome applications from anyone who supports the aims of the Association. Whilst our subscription rates are very low, because we rely heavily on unpaid volunteers to carry out the work of the CDA, subscriptions ensure that the Association can function effectively.

What do you get if you join?

If you’re expecting regular glossy newsletters and an elevated status in the Forest then you’ll be very disappointed! We do try to get rid of typos in the Annual Report, but everything is done by volunteers with a lot else occupying them; not least their animals. We believe that the CDA strength comes from being a voluntary, grass-roots organisation with real focus. On the other hand, if you want to see the commoners’ voice being heard, and wish to help commoning survive in modern times, then your subscription would be in just the right place. Every members’ subscription and their practical help with the voluntary work of the CDA is of huge value in the New Forest. The money goes directly into our campaigning. If you want to see commoning prosper then please do join today.

Already a NFCDA Member?

If you’d like to donate to our work or need to renew your membership, then please send a cheque for “NFCDA” to the Treasurer or set up a Standing Order. The current rates are on the 2022 Membership Application Form

All Membership Enquiries should be raised with Mike Eccless (Tel: 02380 892203 or 07757 007067 Email: marlenehall123@btinternet.com By post: Reservoir Cottage, Gatewood Hill, Exbury Road, Blackfield, SO45 1XH If you set up a Standing Order then please let us know, and include a reference with your name to help us track the payment. The account details are:ย NFCDA, Lloyds Bank, Sort Code 30-95-32 Account No. 01231542 Thank you for your valuable support

Become a member of the NFCDA today

Join Now

Latest Tweets Latest Tweets

Loading Tweets...

@realnewforest 4h

Icilibus sam quas aut eriatem nume corepta auta conet officaborem quodi corepta auta conet officaborem quodi apernat ectlpa dolorpiaecus.

@realnewforest 4h

Icilibus sam quas aut eriatem nume corepta auta conet officaborem quodi corepta auta conet officaborem quodi apernat ectlpa dolorpiaecus.

@realnewforest 4h

Icilibus sam quas aut eriatem nume corepta auta conet officaborem quodi corepta auta conet officaborem quodi apernat ectlpa dolorpiaecus.

With thanks for support from